Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2020-2025               

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn

21/01/1976

0943676616

nguyentuanhuhk@gmail.com

2

Đ/c: Trần Đình Hải

9/9/1982

0973135016

Tranhai09cahk@gmail.com

3

Đ/c: Nguyễn Kim Tình

02/05/1978

0978147617

Kimtinh77@gmail.com

4

Đ/c: Trần Trí Thảo

08/8/1967

0912676872

Trantrithaohk67@gmail.com

5

Đ/c: Nguyễn  Thị Kim Dung

04/05/1970

0967325577

kimdungmtttkh@gmail.com

 

THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c: Nguyễn Anh Tuấn

21/01/1976

0943676616

nguyentuanhuhk@gmail.com

2

Đ/c: Trần Quốc Dũng

24/01/1969

0976466797

tranquocdunghdnd@gmail.com

LÃNH ĐẠO, THÀNH VIÊN UBND THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021-2026

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c: Nguyễn Kim Tình

02/05/1978

0978147617

Kimtinh77@gmail.com

2

Đ/c: Trần Đình Hải

9/9/1982

0973135016

Tranhai09cahk@gmail.com

3

Trần Tiến Trình

20/3/1983

0979121820

Tientrinh182@gmail.com

4

Đinh Văn Độ

27/8/1968

0979926278

 

5

Nguyễn Thế Việt

17/9/1988

0973318597

 

THƯỜNG TRỰC MTTQ THỊ TRẤN

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c: Nguyễn  Thị Kim Dung

04/05/1970

04/05/1970

kimdungmtttkh@gmail.com

2

Đ/c: Nguyễn Thị Hợp

02/9/1981

0984984037

Bichhoppntt@gmail.com

 

TRƯỞNG CAC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI THỊ TRẤN

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c Nguyễn Thanh Huyền

05/8/1981

0984070865

thanhhuyenpntt@gmail.com

2

Đ/c: Phan Trọng Hùng

05/10/1989 

0946521567

Dxthitran@gmail.com

 3

Đ/c: Nguyễn Xuân Tuấn

26/9/1959

0948080283

 

 4

Đ/c: Nguyễn Kim Mão

 

0912450234

 

 5

       

 

 

 

 

 

 

CÁN BỘ CÔNG CHỨC, HỢP ĐỒNG, BAN CHUYÊN TRÁCH THỊ TRẤN

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Số điện thoại

Địa chỉ gmail

1

Đ/c: Trương Quang Quyết

20/10/1984

0987230783

Quangquyet84ubtt@gmail.com

2

Đ/c: Đồng Xuân Hà

01/05/1978

0965678383

Dongxuanha.vp@gmail.com

3

Đ/c: Phạm Thị Lan Anh

18/7/1990

0983966345

phamthilananhdhv@gmail.com

4

Đ/c: Nguyễn Thị Nguyệt

08/04/1988

0976997114

 

5

Đ/c: Trần Thị Thanh Thảo

05/01/1985

0972118985

Thao.thitranhk@gmail.com

6

Đ/c: Trần Thị Thu Huyền

05/9/1980

0982130969

Tamdanso.0680@gmail.com

7

Đ/c: Nguyễn Thị Sâm

07/09/1980

0985509214

 

8

Đ/c: Phan Trọng Hải

25/04/1990

0912750568

 

9

Đ/c:  Nguyễn Hoài Nam

03/02/1982

0983989383

 

10

Đ/c: Nguyễn Kim Đức

20/01/1981

0395200191

Nkd1991@gmail.com

11

Đ/c: Lê Văn Phong

17/8/1987

0978873489

 

12

Đ/c: Tô Ngọc Sơn

06/04/1997

0973885610

 

13

Đ/c: Nguyễn T Hồng Nhung

20/01/1995

0339480082

 

14

Đ/c: Ngô Anh Đức

20/02/1981

0979127818

Cuduc1001.hk@gmail.com

 15

Đ/c: Hồ Thị Tâm

 

0976049353

Tamdanso.0680@gmail.com