Triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện
12/07/2022 04:19
Triển khai thực hiện Hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện

Để triển khai thực hiện tốt các quy định về quản lý thuế, tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả trong việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử giai đoạn 2 (bắt đầu từ ngày 01/4/2022) theo Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Văn bản số 1799/BTC-TCT ngày 24/02/2022 của Bộ Tài chính về việc phối hợp triển khai hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trưởng các phòng, ban, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan tập trung triển khai thực hiện kịp thời một số nhiệm vụ sau:

Nguồn: Ban Biên Tập